Sizlere daha etkin bir alışveriş deneyimi sunabilmek, internet sitemizin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmek ve reklam amaçlı olarak, yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye KVKK Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılırsınız.

Anladım

KVKK AYDINLATMA METNİ

Sinan İnşaat Tic. A.Ş. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Bilgilendirme Metni.

Sinan İnşaat Tic. A.Ş. LTD. ŞTİ. olarak, siz müşterilerimizin Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Anayasadan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve

   özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


   1- Kişisel Verinin Tanımı

   Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda Sadakat Programlarımız kapsamında alınan isim, soyisim, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik

   bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.


   2- Amaç ve Veri Sorumlusu


   Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcıları ya da iş ortakları vasıtası ile;


   1. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi


   2. Positive Card ve diğer Sadakat Programlarımız kapsamındaki faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi,


   3. Bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,


   4. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,


   5. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,


   6. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,


   7. Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,


   8. Şirket / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve


   9. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,


   10. Kartsız ödeme yöntemlerinin uygulanabilmesi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi,


   amaçları doğrultusunda işlenebilmektedir.


   3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


   Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz yada sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla ya da siz müşterilerimizin SMS kanalı ile ya da online

   platformlar aracılığı yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.


   Positive Card ve diğer Sadakat Programlarımız kapsamındaki faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi, Positive Card ve benzeri sadakat programlarına ilişkin hizmetlerin

   tarafınıza ulaştırılması amaçları için; Kanun m.5/2(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun m.5/2(c) sözleşmenin ifası ile ilgili olması maddeleri gereğince; 2. Maddede sayılan diğer amaçlar için ise Kanun m. 5/1 gereğince açık rıza alınmak

   suretiyle sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde işlenmektedir.


   Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca muhafaza edilmektedir.


   4- Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


   İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurtiçi iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’nda ve

   işbu bilgilendirme belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, Kanun’a uygun şekilde idari ve teknik tedbirler de alınarak aktarılabilecektir.


   5- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi


   Bilgilendirme Metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde

   Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


   6- Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


   Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:


   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

   verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

   7- İletişim


   Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.


   Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:


Sinan İnşaat Tic. A.Ş. LTD. ŞTİ.

Telefon: +90 532 544 34 34.

E-Posta: info@sinaninsaat.com.tr

Mersis No: 0000-0000-0000-0000